wettelijke informatie

...

1. Presentatie :

De website Plastor.be is eigendom van de V33-groep, een naamloze vennootschap naar Frans recht, ingeschreven in het 'registre du commerce et des sociétés' (Franse kamer van koophandel) van Lons Le Saunier, onder nummer B 305 690 158, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd: Route de la Muyre, 39210 Domblans, Frankrijk, Tel. + 33 (0)3.84.35.00.33. Verantwoordelijk voor de publicatie is de heer Jean Michel DELORME, in de hoedanigheid van Directeur Marketing.

2. Toegang tot de website :

De websitegebruiker verklaart te hebben gecontroleerd of de gebruikte informatica configuratie geen enkel virus bevat en perfect functioneert.

De websitegebruiker erkent eveneens kennis te hebben genomen van onderhavige wettelijke vermelding en verplicht zich om deze na te leven.
De gebruiker erkent ervan in kennis te zijn gesteld dat de website Plastor.be 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk is, behoudens overmacht, informaticaproblemen, problemen verbonden aan de communicatienetwerken of technische problemen.
Plastor kan de toegang tot de website onderbreken voor onderhoudswerkzaamheden en zal alles in het werk stellen om de gebruikers van tevoren ervan in kennis te stellen.

3. De op de website gegeven informatie :

De op de website Plastor.be vermelde informatie is indicatief. Plastor geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de via deze website verspreide informatie, noch over de conformiteit van voornoemde informatie met het gebruik dat de bezoeker ervan wil maken. De gebruiker erkent zelf verantwoordelijk te zijn voor de manier waarop hij de informatie gebruikt.

Plastor kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen, gebrek aan beschikbare informatie en/of de aanwezigheid van een virus op deze website.

4. Persoonlijke gegevens :

Conform de Franse wet voor de bescherming van persoonsgegevens, de ‘Loi Informatique et Libertés’ (informatica en vrijheid), van 6 januari 1978 is aan de CNIL een verklaring afgegeven onder nummer 1162588 omtrent de automatisch verwerking van persoonlijke gegevens vanaf de website Plastor.be.

De door de gebruiker via het formulier op de website Plastor.be verschafte informatie is, met uitzondering van de facultatieve informatie, noodzakelijk om aan zijn verzoek te kunnen voldoen en bestemd voor Plastor, die voor de verwerking ervan verantwoordelijk is. De gebruiker is op de hoogte gebracht van het feit dat hij recht heeft op toegang, wijziging en verwijdering van de hem betreffende gegevens door te schrijven naar de heer Jean Michel DELORME, V33 S.A, La Muyre, 39210 Domblans, Frankrijk

5. Cookies :

De gebruiker is op de hoogte gebracht van het feit dat bij een bezoek aan de website Plastor.be een cookie op zijn computer kan worden opgeslagen.  De gebruiker kan niet via de cookie worden geïdentificeerd. Het betreft een bestandje met informatie over het bladeren op de website (de bezochte pagina's, de datum en de tijd van het bezoek), dat bij een later bezoek kan worden gelezen.

De bezoeker kan het opslaan van cookies weigeren of vragen om te worden gewaarschuwd voordat hij cookies accepteert, door zijn computer als volgt te configureren:

Microsoft Explorer 6.0 :

 • 1. Kies het menu 'Extra' (of 'Tools) en dan 'Internet-Opties' (of 'Internet Options')
 • 2. Klik op de tab 'Privacy (of 'Confidentiality')
 • 3. Selecteer met de cursor het gewenste niveau of klik op de knop 'Geavanceerd' om het beheer van de cookies aan te passen

Microsoft Explorer 5 :

 • 1. Kies het menu 'Extra' (of 'Tools) en dan 'Internet-Opties' (of 'Internet Options')
 • 2. Klik op de tab 'Beveiliging' (of 'Security')
 • 3. Selecteer 'Internet' en vervolgens 'Aangepast niveau' (of 'Custom Level')
 • 4. Selecteer de rubriek 'Cookies' en kies de gewenste optie

Netscape 6.X en 7.X :

 • 1. Kies het menu 'Taken'
 • 2. Privacy en beveiliging
 • 3. Cookie manager

Firefox :

 • 1. Kies het menu 'Extra'> 'Opties'
 • 2. Klik op de optie 'Privacy'
 • 3. Rubriek 'Volgen'

Opera 6.0 en latere versies :

 • 1. Kies het menu 'Voorkeuren'> 'Geavanceerd'
 • 2. Cookies

De persoonlijke gegevens betreffende de bezoeker zijn alleen bestemd voor Plastor. De gebruiker heeft het recht op toegang tot en wijziging van de opgegeven persoonlijke gegevens via het volgmechanisme zoals hierboven beschreven.

6. Intellectueel eigendom :

De algemene structuur van de website Plastor.be, de informatie en de documenten ervan en alle elementen waaruit de website is samengesteld zijn exclusief eigendom van Plastor en rechten betreffende gebruik, exploitatie en reproductie zijn hierop van toepassing. Op deze elementen is de Franse wetgeving betreffende de bescherming van auteursrechten van kracht.

Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, overdracht of denaturisatie van de website of de inhoud ervan, ongeacht de wijze waarop en ongeacht de drager, zonder nadrukkelijke toestemming vooraf van Plastor is verboden.
De gebruiker is aansprakelijk voor iedere niet toegestane exploitatie van de website of de inhoud ervan, hetgeen betekent dat hij kan worden vervolgd wegens vervalsing volgens de artikelen L.335-2 en volgende van de ‘Code de la propriéte intellectuelle’ (Franse wet op intellectueel eigendom)
Het merk Plastor en het logo op de website, alsmede alle genoemde handelsmerken zijn door de onderneming V33 gedeponeerde merken.
Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze merken of logo's, afzonderlijk of opgenomen in andere elementen, is zonder nadrukkelijke toestemming vooraf van Plastor verboden en komt geheel voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker in de zin van de artikelen L.713-2 en L.713-3 van de ‘Code de la proprièté intellectuelle’ (Franse wet op individuele vrijheid).

7. Hyperlinks :

Voor hyperlinks die zijn ingesteld in het kader van de website Plastor.be en die een verbinding tot stand brengen met andere bronnen op internet is vooraf nadrukkelijk toestemming verleend. V33 kan niet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website waarmee op deze wijze een verbinding tot stand is gebracht, noch voor het overdragen van persoonlijke gegevens, opslaan van cookies of andere door deze websites gebruikte procedés met een zelfde doel.

Gebruikers kunnen in geen enkel geval een hyperlink aanbrengen naar de website Plastor zonder vooraf verleende schriftelijke toestemming van Plastor. Ieder verzoek hiertoe dient te worden gericht aan de verantwoordelijke voor de publicatie van de website Plastor.be redac@v33.com). De verleende toestemming kan op elk moment zonder opgave van reden door V33 worden ingetrokken.

8. Diverse Informatie :

Op de inhoud van de website is de Franse wet van toepassing.

Plastor behoudt zich te recht voor om onderhavige wettelijke vermeldingen te wijzigen. Gebruikers worden verzocht deze regelmatig te raadplegen.
Gebruikers kunnen commentaar en opmerkingen per e-mail naar het volgende adres sturen (redac@v33.com).

https://www.cnil.fr